Transparantie

Hier vindt u informatie over onze verplichting tot transparantie en over onze Interne klachtendienst.

Belangrijkste afbeelding
Fenêtres

Openbaarheid van bestuur

Overeenkomstig het Gezamenlijk decreet en gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur van 16 mei 2019, vindt u op deze pagina de inventarissen die werden bepaald in artikel 6 §1.

 • Een link met de beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de bestuurlijke overheid. Alles bevindt zich in de rubriek BGHM van onze website.
 • Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van de jaren 2016 t/m 2019 met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag ervan (het bestand "Inventaris van de subsidies" onderaan de pagina).
 • Een inventaris van de studies die in de loop van 2019 werden uitgevoerd voor rekening van de bestuurlijke overheid en voor zover deze werden uitgevoerd door een externe partner. Voor elke studie vermeldt de inventaris de identiteit van de auteur, dat is dus de naam van de rechts- of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, en de kostprijs ervan.

Studie

Auteur

Kostprijs

Process Management NWOW

DELOITTE CONSULTING

€ 125 840,00

Observatiecentrum van de huurprijzen 2018 – eigen middelen BGHM

Université Catholique de Louvain

€ 52 599,00

Studie van de sector + analyse gewestelijke systemen

BDO ADVISORY

€ 51 062,00

 • Een inventaris van de overheidsopdrachten gesloten in de loop van de jaren 2020, 2019 en 2018 met vermelding van de opdrachtnemer en het vastgelegde bedrag.

De verslagen transparantie bezoldigingen en voordelen in natura mandatarissen zijn beschikbaar:

Alle informatie over de kandidaatoproepen en de voorwaarden voor de aanwerving, promotie of vervanging kunnen geraadpleegd worden op de pagina Vacatures van onze website.

Interne klachtendienst

Bent u ontevreden over de werking van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij? Dan kan u zich richten tot de interne klachtendienst.

Let wel: De klacht mag alleen gaan over de wijze waarop de BGHM (beambte of dienst) u behandelde in een bepaalde aangelegenheid. De interne klachtendienst van de BGHM is niet gemachtigd om te oordelen over de grond van dossiers. 

Bovendien is de interne klachtendienst ook niet bevoegd om te beslissen over klachten aangaande beslissingen en de werking van de openbare vastgoedmaatschappijen. Daarvoor volgt u de klachtenprocedure zoals vermeld in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.

Hebt u dus een klacht over de eigenlijke werking van de BGHM? Bezorg ons deze als volgt:

 • Per post of ter plekke af te geven:

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Ter attentie van de Interne Klachtendienst
Guldenvlieslaat 72
1060 Brussel

  Voor meer informatie kan u terecht bij de leden van de interne klachtendienst op het hierboven vermelde adres of telefonisch op het nummer 02 533 19 11.

  Om behandeld te worden, moet uw klacht volgende zaken omvatten:

  • Uw naam en adres
  • De naam van de beambte of de dienst van de BGHM waartegen u een klacht indient
  • Hoe of waarom u in contact kwam met de BGHM
  • De reden van uw klacht (mag niet langer dan 6 maanden geleden zijn)
  • Uw klacht mag niet eerder door de interne klachtendienst behandeld zijn
  • Uw klacht mag niet gaan over een beslissing van de BGHM over de grond van een dossier.
  • Uw klacht mag enkel gaan over de manier waarop de BGHM (beambte of dienst) tegenover u handelde in een bepaalde aangelegenheid

  Binnen de 10 dagen na ontvangst van uw klacht laten we u weten of uw klacht beantwoordt aan deze voorwaarden. Zo ja, dan zoekt de interne klachtendienst een oplossing in overleg met de dienst waartegen de klacht werd ingediend.

  U ontvangt vervolgens een gemotiveerd antwoord per aangetekende brief binnen 60 dagen na de ontvangst van uw klacht.

  Back to top