De adviesraden van de huurders

In een adviesraad van de huurders (ARHUU) zetelen verkozen huurders die alle huurders van een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) vertegenwoordigen. De ARHUU vormt de schakel tussen de huurders en de OVM.

De Adviesraad houdt zich bezig met kwesties die een groep huurders of alle huurders van de OVM aanbelangen en heeft dus niet als opdracht individuele problemen aan te pakken.

Belangrijkste afbeelding

Hieronder vindt u volgende informatie: 


Hoe werkt een ARHUU?

Sociale huurders kunnen ARHUU-afgevaardigden verkiezen om hen te vertegenwoordigen bij hun OVM en hun mening te laten horen. De verkozen afgevaardigden zijn zelf sociale huurders en worden verkozen voor een periode van 4 jaar.

De OVM informeert de ARHUU over haar projecten, die een advies verleent voordat er beslissingen worden genomen in het algemene belang van de sociale huurders. 


De opdrachten van de ARHUU

Opdracht 1: Adviezen uitbrengen

De adviezen van rechtswege

De Raad van Bestuur van de OVM moet steeds het advies van de ARHUU inwinnen, tenzij in dringende gevallen. Deze adviezen betreffen bijvoorbeeld:

 • De programma’s voor werken i.v.m. onderhoud, renovatie en inrichting van gebouwen en hun (onmiddellijke) omgeving, waarvan het bedrag hoger ligt dan € 83.392,61 exclusief btw (bedrag voor 2021)
 • De methode voor de berekening van de lasten, afrekeningen, enz.
 • De goedkeuring of de wijziging van het huishoudelijk reglement
 • De goedkeuring of de wijziging van de programma's voor collectieve voorzieningen
 • De programma's voor informatie of culturele en sociale animatie

De adviezen op eigen initiatief

De ARHUU‘s mogen op eigen initiatief een advies verstrekken aan de Raad van Bestuur van de vastgoedmaatschappij. Dat advies kan gaan over verschillende onderwerpen, projecten en beslissingen die de woonwijken aanbelangen en tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoren.

En wat nadat het advies werd uitgebracht?

De vastgoedmaatschappij is verplicht om ten minste 1 keer per kwartaal de ARHUU in te lichten over de gevolgen die aan zijn adviezen werden gegeven. Als de Raad van Bestuur van de vastgoedmaatschappij het advies van de ARHUU niet volgt, moeten de redenen hiervoor schriftelijk meegedeeld worden aan de ARHUU.

Opdracht 2: De vergaderingen van de Raad van Bestuur van de OVM bijwonen

ARHUU-afgevaardigden van minstens 18 jaar oud wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij met beraadslagende stem. Zij zijn evenwel niet aanwezig tijdens het gedeelte van de vergadering waarin het personeel van de OVM of de toewijzing van woningen besproken wordt, noch elk ander dossier dat specifieke personen betreft.

Opdracht 3: Animatieactiviteiten organiseren of eraan meewerken

In de sociale woonwijken staat de ARHUU in voor de organisatie van of de medewerking aan wijkfeesten, netheidsacties, informatieberichten, enz.

Opdracht 4: Algemene vergaderingen beleggen met alle huurders

Deze algemene vergaderingen (AV’s) moeten minstens 4 keer per jaar gehouden worden. Ze hebben 2 doelstellingen:

 1. aan de huurders verslag uitbrengen van de activiteiten van de ARHUU, de projecten van de OVM, enz.
 2. de huurders de mogelijkheid geven om hun bekommernissen over de werking van de OVM (in verband met de bevoegdheden van de ARHUU) mee te delen

Sommige ARHUU’s organiseren ook lokale vergaderingen per wijk.


De middelen die ter beschikking worden gesteld van de ARHUU

Om zijn opdrachten te vervullen, kan de ARHUU een beroep doen op diverse middelen.

Logistieke middelen

De OVM moet de ARHUU één of meer vergaderlokalen ter beschikking stellen.

De ARHUU ontvangt een werkingsbudget, waarvan het bedrag afhangt van het aantal huurders van de vastgoedmaatschappij, namelijk het aantal ARHUU-kiezers. De BGHM legt de gebruiksregels van dit budget vast en staat in voor de controle ervan.

Vormingen en ondersteuning 

Alle afgevaardigden krijgen de kans om praktische en theoretische vormingen te volgen die hen voorbereiden op de uitoefening van hun mandaat:

 • Hoe een advies verstrekken?
 • Hoe efficiënt communiceren?
 • Hoe een vergadering leiden en/of eraan deelnemen?
 • Hoe een publiek toespreken?
 • Hoe de lasten berekenen?
 • Hoe energie besparen? enz.

Ontmoetingen met de ARHUU’s van alle vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken het mogelijk onderling ervaringen uit te wisselen.

Als er zich problemen voordoen bij een ARHUU is het mogelijk om een beroep te doen op advies of bemiddeling. De BGHM organiseert die bemiddeling op vraag van de ARHUU en dit gebeurt dan door een instantie waarmee de BGHM hiervoor een overeenkomst sluit.

Omkadering door de BGHM

De BGHM ziet toe op:

 • de correcte toepassing van de reglementering wat de ARHUU’s betreft
 •  het goede verloop van de relaties tussen OVM en ARHUU

Installatie van de ARHUU

Wanneer de leden van de ARHUU’s verkozen zijn, met andere woorden als minstens 5% van de kiezers heeft gestemd, wordt de ARHUU geïnstalleerd. De nieuwe ARHUU moet binnen de 2 maanden na de verkiezing voor het eerst in vergadering samenkomen.

Effectief en plaatsvervangend

Bij de stemming worden de effectieve én de plaatsvervangende leden verkozen. Als een ARHUU bijvoorbeeld recht heeft op 10 posten, wordt het aantal stemmen van elke kandidaat geteld. De eerste 10 kandidaten worden effectieve leden, de volgende 10 worden plaatsvervangende leden.

De plaatsvervangende leden wonen de vergaderingen bij en mogen werken in het kader van de ARHUU, maar enkel de effectieve leden hebben stemrecht. Een effectief lid dat afwezig is, wordt vervangen door het eerste plaatsvervangende lid, dat voor die vergadering stemrecht krijgt.

enlightened Let op! Minstens 2 ARHUU-leden moeten ten minste 18 jaar oud zijn.

De mandaten

Tijdens de eerste vergadering moet de ARHUU een Bureau aanstellen bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel een vicevoorzitter. Indien nodig kan men ook een adjunct-secretaris en/of een adjunct-penningmeester aanstellen.

Enkel effectieve leden kunnen een mandaat uitoefenen binnen het Bureau. Er is geen verband tussen het aantal behaalde stemmen bij de verkiezingen en de functies binnen het Bureau. Het is dus niet zo dat de verkozene met de meeste stemmen ook automatisch voorzitter wordt.

De ARHUU moet ook 2 vertegenwoordigers met beraadslagende stem aanstellen bij de Raad van Bestuur van de OVM. Deze vertegenwoordigers zijn aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, maar niet bij de besprekingen over personeel van de vastgoedmaatschappij, toewijzingen van de woningen en dossiers die rechtstreeks betrekking hebben op personen.

De mandaten van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, adjunct-secretaris en vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur gelden voor 1 jaar. Ze kunnen dus elk jaar hernieuwd worden.

enlightened Pas op! Een effectief lid van de ARHUU dat niet meer voldoet aan de voorwaarden om kiezer of verkiesbaar te zijn, maakt niet langer deel uit van de ARHUU. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer deze persoon verhuist naar een sociale woning van een andere vastgoedmaatschappij of wanneer hij de sociale huisvestingssector verlaat. In dat geval wordt hij vervangen door een plaatsvervangend lid, dat bijgevolg effectief lid wordt.

Als een ARHUU-lid een mandaat bij een vastgoedmaatschappij of een politiek mandaat uitoefent, wordt het mandaat als ARHUU-lid geschorst zolang hij dat andere mandaat uitoefent. Gedurende die schorsing vervangt het eerste plaatsvervangende lid hem.


Het Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement, opgesteld door de BGHM, staan de werkingsregels die de ARHUU moet naleven. De kandidaten voor de verkiezingen kunnen een exemplaar van dit reglement aanvragen bij hun vastgoedmaatschappij.

enlightenedWilt u meer weten over de Adviesraden van de Huurders? Bel ons op 0800/84.055

Back to top