Toelages, hulp en alternatieven

De huisvestingssector in Brussel is groot en er bestaan vele actoren. Op vlak van sociale huisvesting bestaan er verschillende alternatieven en toelages. Ontdek de mogelijkheden op deze pagina.

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Primes, aides et alternatives au logement social"

Huurtoelage

Deze huurtoelage is een financiële steun die het mogelijk maakt een deel van de huur te betalen terwijl u wacht op de toewijzing van een sociale woning.

Als u bent ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning, heeft u in bepaalde gevallen recht op financiële steun in de vorm van een huurtoelage.

Deze maandelijkse toelage is bedoeld om een deel van uw huur te helpen betalen als u in een privé-huurwoning woont en u:

 • ingeschreven bent bij een openbare vastgoedmaatschappij
 • op de wachtlijst staat voor een sociale woning

U moet aan volgende voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op een huurtoelage:

Voorwaarden in verband met uw situatie

 • Aantal voorkeurrechten op de wachtlijst voor een sociale woning en inkomen:
 •   Eenoudergezin
  (gezin samengesteld uit één volwassene en minstens één kind)
  Andere gezinnen
  Aantal voorkeurrechten op de wachtlijst voor een sociale woning Minstens 2 rechten Minstens 6 rechten
  Maximaal jaarinkomen ¹ ≤ € 26.313,70 ² Voor een alleenstaande :
  ≤ € 15.158,08 ³
  Voor een gezin samengesteld uit meerdere personen:
  ≤ € 20.485,33 ³

  ¹ Het jaarinkomen is het totaal van de inkomens van de meerderjarige leden van uw gezin op het ogenblik van de indiening van uw aanvraag. Voor een aanvraag die gebeurde in 2024, gaat het om de gezamenlijk en afzonderlijk belastbare inkomsten voor 2021 (aanslagjaar 2022).
  ² Stemt overeen met het grensbedrag voor de verhoogde tegemoetkoming.
  ³ Stemt overeen met het leefloon.
   

 • Geen eigenaar zijn van een onroerend goed (van toepassing op al uw gezinsleden).
 • Deze toelage mag niet gecumuleerd worden met nog andere lopende steunmaatregelen voor huurders.

Voorwaarden in verband met uw huidige woning

 • De woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en u bent er gedomicilieerd.
 • De woning wordt verhuurd met een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats.
 • De woning wordt niet verhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK).
 • De woning behoort niet toe aan een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.

Alle informatie over de huurtoelage op de website van Brussel Huisvesting.

De Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH)

De DMBSH werd in 2001 als vzw opgericht op initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Deze vereniging zorgt voor de individuele maatschappelijke begeleiding van de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en voor de collectieve maatschappelijke begeleiding van de huurders.

Lees meer over de DMBSH en zijn opdrachten.

Andere nuttige links over huisvesting

Gewestelijke Brusselse actoren

Gewestelijk huisvestingsportaal: alle informatie over de algemene Brusselse huisvestingssector

Leefmilieu Brussel: informatie over leefmilieu, duurzaam leven, energie in woningen en groene ruimtes 

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: begeleiding in elke fase van uw woontraject en hulp om uw woonproject te realiseren aangepast aan uw middelen. 

Citydev.brussels: maatschappij die gesubsidieerde nieuwbouwwoningen verkoopt aan particulieren en die bedrijven met hoge toegevoegde waarde naar het Brussels gewest aantrekt

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : bevoegd voor het aankopen, verkopen, bouwen, bouwrijp maken, onderhouden maar ook verhuren van onroerende goederen. Algemeen beschouwd beheert ze het huurbestand van het privépatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bouwmeester Maitre Architecte - BMA bevordert de ruimtelijke kwaliteit van stadsontwikkelingsprojecten in Brussel vanuit een onafhankelijke positie.

Lokale actoren

Op vlak van huisvesting op lokaal niveau, zijn de gemeentes en OCMW's de belangrijkste actoren. Richt u tot hen om meer te weten over: 

 • het aanbod van woningen (gemeentelijk, OCMW, nood, transit, enz.)
 • toegang tot een woonloket of -dienst in de gemeente; 
 • eerstelijns juridische hulp 
 • openbare veiligheid 

OVM's: de 16 openbare vastgoedmaatschappijen die de sociale woningen lokaal beheren in het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

OVM-federatie

Vzw Social Housing Brussels (SHBXL) 

Verenigingen

Huurderssyndicaat

Verenigingen voor Integratie via Huisvesting

Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brussels Gewest

SVK - Sociale verhuurkantoren

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

BFUH

Access & GO: Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap

Wonen in Brussel

Notaris

Notaris.be

Gewestelijke woonadministraties

SWL

VMSW

Europese actor

Housing Europe 

Energie

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Sibelga 

Back to top