Uw huurwaarborg

Om een sociale woning te kunnen huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u eerst een huurwaarborg storten. Die huurwaarborg kan wettelijk gezien 4 vormen aannemen, waaruit u als huurder kan kiezen. We beschrijven voor u de mogelijkheden:

  1. Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)
  2. Bankwaarborg
  3. Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling
  4. Gespreid storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)

 

Belangrijkste afbeelding
Votre contrat de bail

​Storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)

U betaalt uw huurwaarborg in één keer aan de OVM die uw huurcontract beheert. Het bedrijf zorgt vervolgens voor het openen van een rekening op uw naam en het daarop plaatsen van het bedrag van de huurwaarborg. De eventuele opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder.

De waarborg bedraagt in dit geval 2 keer de huurprijs en moet liggen tussen 524,07 en 1.572,21 euro (bedragen voor 2024).

Op verzoek van de betrokken huurder kan het bevoegde OCMW het bedrag van de huurwaarborg aan de huurder voorschieten. Dit kan enkel als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.


Bankwaarborg

Deze bankwaarborg maakt het voor de huurder mogelijk om de huurwaarborg progressief samen te stellen door middel van vaste maandelijkse bedragen, gedurende maximum 36 maanden. De financiële instelling staat in dit geval borg voor het totaalbedrag van de huurwaarborg vanaf het moment dat het huurcontract afgesloten wordt.

In dit geval bedraagt de waarborg 3 keer de huurprijs. Ook hier moet het bedrag liggen tussen 524,07 en 1.572,21 euro (bedragen voor 2024).

U bent dan als huurder verplicht om uw aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar u uw eventuele beroeps- of vervangingsinkomen ontvangt.

enlightenedAls uw beroeps- of vervangingsinkomen niet langer gestort wordt bij de financiële instelling in kwestie, dan heeft deze het recht om onmiddellijk het volledige bedrag van de huurwaarborg terug te eisen, zelfs als zij de waarborg kan overbrengen naar een andere financiële instelling.
De financiële instelling kan deze bankwaarborg niet weigeren op basis van de kredietwaardigheid van de huurder. De huurder is geen enkele debetrente verschuldigd aan de financiële instelling, die hem rente zal uitkeren vanaf de dag dat de huurwaarborg volledig is samengesteld.
Uw financiële instelling moet een formulier invullen en overhandigen aan de eigenaar waarop zij bevestigt dat er een huurwaarborg werd toegekend.


Bankwaarborg omwille van type-contract tussen OCMW en financiële instelling

Ook in dit geval bedraagt de waarborg 3 keer de huurprijs en moet dit liggen tussen 524,07 en 1.572,21 euro (bedragen voor 2024).

Het gaat hier om een type-contract tussen het OCMW en de bank. De bank verbindt zich ertoe het bedrag van de huurwaarborg aan de eigenaar te betalen voor rekening van het OCMW als u als huurder uw verplichtingen niet nakomt.

Het OCMW dient zelf de aanvraag voor de bankwaarborg in bij een financiële instelling, niet noodzakelijk die van de huurder. Die financiële instelling kent vervolgens de bankwaarborg toe aan de verhuurder.

Deze financiële instelling vult een formulier in en overhandigt het aan de eigenaar. Met dit formulier bevestigt zij de verhuurder dat de huurwaarborg werd toegekend. De tussenkomst van het OCMW wordt hierop niet vermeld.


Gespreid storting in speciën met storting van het bedrag op een geïndividualiseerde rekening (geopend op naam van de huurder)

Indien één van de drie hierboven voorziene vormen van huurgaranties de huurder niet bevalt, moet hij een waarborg verstrekken die overeenstemt met een huurprijs voor 3 maanden. Bij ondertekening van het huurcontract stoort de huurder een derde van de waarborg en verbindt zich ertoee het saldo in maximaal 12 maandelijkse termijnen te betalen.

Het bedrijf zorgt vervolgens voor het openen van een rekening op uw naam en het daarop plaatsen van het bedrag van de huurwaarborg. De eventuele opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder.


Een bijzondere vorm van huurwaarborg

Deze vijfde soort waarborg is mogelijk voor de coöperatieve vennootschappen van huurders waarvan de huurders aandelen hebben.

Met toestemming van de OVM kan het voor de maatschappelijke aandelen gestorte bedrag in deze vennootschappen immers dienen als huurwaarborg. Bij ondertekening van het huurcontract moet het bedrag uit de maatschappelijke aandelen dan minstens even groot zijn als de minimale huurwaarborg (524,07 euro in 2024).

Back to top