Huurovereenkomst

Om een sociale woning te kunnen huren, moet u zich inschrijven bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij). Deze staat in voor het toewijzen van woningen en het afsluiten van huurovereenkomsten. 

Er bestaan drie verschillende huurovereenkomsten die gelden voor alle OVM's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Belangrijkste afbeelding
Illustration pour la page "Contrat de bail"

Verschillende huurovereenkomsten

In functie van uw situatie op het ogenblik dat u de huurovereenkomst ondertekent, zal uw OVM u een van deze drie contracten laten ondertekenen: 

Het type-huurcontract van bepaalde duur 

Dit contract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking treedt na 1 januari 2013, met uitzondering van de huurders met een contract van onbepaalde duur.

Het type-huurcontract van onbepaalde duur 

Dit contract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1 januari 2013 en die van woning veranderen na 1 januari 2013. Het geldt ook voor de huurders die voor het eerst een woning huren vanaf 1 januari 2013, maar waarvan een van de gezinsleden op de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke huurcontract voor minstens 66% erkend gehandicapt is en/of ouder is dan 65 jaar.

Het type-huurcontract bij renovatie 

Dit is een specifiek contract waarin de huurder ermee akkoord gaat de werken uit te voeren die worden bepaald in de bijlage van het contract. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk vrijstelling van betaling te krijgen voor de eerste maanden huur.

Een huurovereenkomst in de sociale huisvestingssector heeft als voordeel voor de huurder dat de OVM het contract niet kan beëindigen zonder een geldige vooropzeg. In dit contract staan bovendien de voornaamste bepalingen beschreven wat betreft de rechten en de plichten van huurder en eigenaar.

Huishoudelijk reglement

Elke OVM beschikt over een huishoudelijk reglement dat deel uitmaakt van de huurovereenkomst. De bepalingen in dat reglement mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de reglementering en het huurcontract.

Plaatsbeschrijving & registratie

Het huurcontract bevat ook een gedetailleerde plaatsbeschrijving, opgemaakt in het bijzijn van beide partijen of hun vertegenwoordigers. Dit document wordt opgesteld met de OVM voordat u uw intrek neemt in de woning en ondertekend door beide partijen of hun vertegenwoordigers.

Binnen de 2 maanden na de ondertekening moet de huurovereenkomst geregistreerd worden. Het is de eigenaar (OVM), die dit contract ter registratie moet aanbieden.

Huurcontract voor een woning voor bescheiden of middeninkomens 

Hoe huurder worden van een woning voor bescheiden of middeninkomens ?

Om een woning voor bescheiden of middeninkomens te kunnen huren, moet u zich eerst inschrijven bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij). Die OVM zal u een woning toewijzen en met haar ondertekent u een huurcontract.

Welk type contract voor een woning voor bescheiden of middeninkomens ?

Er bestaan twee verschillende types huurcontracten. Deze zijn identiek voor alle OVM’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een huurcontract van bepaalde duur van 9 jaar, dat per periode van 3 jaar kan worden verlengd.

Huurders met een gezinslid dat erkend is als persoon met een handicap of dat ouder is dan 65, krijgen een contract van onbepaalde duur.

Back to top