Onze beheersovereenkomsten

De visie van de BGHM wordt concreet gemaakt via de acties die bepaald zijn in haar twee beheersovereenkomsten: de eerste verbindt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM, en de tweede wordt afgesloten tussen de 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en de BGHM.

De bepalingen gekoppeld aan deze twee beheersovereenkomsten staan in de Brusselse Huisvestingscode

Belangrijkste afbeelding
illustration - contrat de gestion

Beheersovereenkomst niveau 1 

Deze wordt afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de BGHM.

De beheersovereenkomst 2021-2025 werd op 29 oktober 2020 tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur van de BGHM goedgekeurd.

Deze beheersovereenkomst niveau 1 sluit naadloos aan op de uitdagingen van onze huidige samenleving:

 • Zo is er in het document onder andere sprake van het streefdoel om bewoners van sociale woningen in onze samenleving op te nemen dankzij de verwezenlijking van de in het GHP en de AW geplande woningen, dankzij de sociale economie, de herwaardering van de open ruimten en de wisselwerking tussen de wijken en de omgeving ervan.
 • De overeenkomst is ook gericht op een betere dienstverlening van de OVM’s en de BGHM en geeft de sociale huurders en hun ontplooiing een centrale plaats in alles wat wij doen.

Onze beheersovereenkomst is gebaseerd op :

 1. Regeringsverklaring
 2. Doelstellingen mandatarissen
 3. Input van alle directies
 4. De resultaten van de stakeholdersanalyse
 5. De voortzetting van de twee (interne en externe) veranderingen
 6. Oriëntatiebrief

De aard van het beheerscontract

 • Sociale huisvesting is belangrijke buffer tegen armoede
 • Het is een cruciaal instrument om recht op wonen te garanderen
 • Sociaal wonen moet terug een hefboom (“ascenseur social”)worden
 • De regering heeft de ambitie om een oplossing te zorgen voor 15.000 huurders
 • De BGHM en de OVM’s zijn hier een deel van deze oplossing
 • Wij geven mensen kansen door niet alleen te zorgen voor een degelijke, betaalbare woning maar we zetten samen met onze stakeholders in op het sociale aspect (geïntegreerde oplossing)

Waarom, Hoe, Wat?

 • Waarom? Sociaal wonen is een springplank om mensen sterker te maken, het geeft kansen aan mensen
 • Hoe? Door onze sector te ondersteunen, te financieren, te begeleiden, te omkaderen, door onze expertise en kennis ter beschikking te stellen en door zelf woningen te bouwen en aan te kopen
 • Wat? Door concrete acties uit te werken en engagementen te nemen

3 prioritaire domeinen

 1. Het domein Kwaliteit waaronder de acties vallen die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de prestaties, inclusief de financiële prestaties, die de BGHM aan de OVM’s en aan haar stakeholders aanbiedt en die de OVM’s aan hun huurders en kandidaat-huurders aanbieden.
 2. Het domein Samenleving dat het koppelteken vormt tussen de pijler sociale actie en de pijler gebouwen. Dat domein omvat de acties die streven naar de invoering van een dynamiek die zorgt voor inclusie en sociale samenhang en die openbare en private partners en verenigingen mobiliseren zodat de OVM’s zich kunnen toespitsen op hun basisberoep als vastgoedontwikkelaar (terbeschikkingstelling van kwaliteitsvolle openbare woningen).
 3. Het Interne domein waaronder een aantal acties vallen die de voortzetting ondersteunen van de interne overgang van de BGHM naar een moderne en voorbeeldige werkgever die de talenten van zijn personeel aantrekt en ontwikkelt. Die acties worden uitgewerkt rond 4 pijlers van het initiatief New Way of Working : Behavior, Bytes, Bricks en organisatie.

 

Ontdek onze beheersovereenkomst niveau 1 in PDF.


Beheersovereenkomst niveau 2 

Deze beheersovereenkomst niveau 2 wordt afgesloten tussen de BGHM en een openbare vastgoedmaatschappij (OVM). 

De artikelen 47 en 48 van de Brusselse Huisvestingscode bepalen dat de BGHM een beheersovereenkomst met de OVM’s kan sluiten om de streefdoelen en modaliteiten toe te passen zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst tussen de BGHM en het Gewest. Een OVM die geen beheersovereenkomst sluit met de BGHM, wordt aan het Reglement onderworpen (art. 48).

Ook een beheersovereenkomst niveau 2 is 5 jaar geldig.

Elk jaar dienen de OVM’s een strategisch plan in voor 5 jaar. Hierin vermelden ze hun strategie en prioriteiten voor 5 hoofdthema’s:

 1. investeringen,
 2. patrimoniumonderhoud,
 3. sociale actie,
 4. bedrijfsbeheer,
 5. huurbeheer.

Als ze dit plan indienen en de resultaten bereiken, kunnen ze recht hebben op stimulansen.

De 16 OVM’s ondertekenden de recentste beheersovereenkomst niveau 2 op 7 november 2022. De overeenkomst trad op november 2022 officieel in werking.

Ontdek onze beheersovereenkomst niveau 2 in PDF en in video:

Back to top