Programma 101e%

Het programma 101e% is erop gericht de levenskwaliteit in de sociale woonwijken te verbeteren door de extra investeringen te bieden die het verschil maken.

Dankzij de integratie van kunstwerken, de activering van gemeenschappelijke benedenverdiepingen, de inrichting van buitenruimtes of de realisatie van kleine uitrustingen zorgt de BGHM voor een aangename leefomgeving die de bewoners aanmoedigt om samen te komen.

Een sleutelelement voor het welslagen van deze projecten is de betrokkenheid van de bewoners bij het realisatieproces. Door participatie aan te moedigen draagt de BGHM bij tot de verbetering van het gemeenschapsleven en de mobilisering van de burgers.

Kunst

Het programma 101e% integreert unieke hedendaagse kunstwerken in sociale woonwijken en verbetert zo het welzijn van de huurders en de kwaliteit van de collectieve ruimten. De kunstwerken zijn het resultaat van een participatief proces dat ontmoetingen en dialoog tussen de kunstenaar, de bewoners en de openbare vastgoedmaatschappij aanmoedigt.

Het programma 101e% neemt een bijzondere positie in op het kruispunt van de artistieke, de sociale en de stedenbouwkundige wereld. Elke kunstenaar probeert bij de realisatie van zijn kunstwerk een relevant en evenwichtig antwoord te bieden op de drie fundamentele uitdagingen van het programma:

  • artistiek: het ontwerpproces van een hedendaags kunstwerk wordt verrijkt door de ontmoeting tussen kunst en publiek; 
  • sociaal: door de bewoners te betrekken bij het creatieproces van het kunstwerk verbetert de manier waarop zij hun omgeving ervaren, voelen ze zich er beter thuis en stellen ze zich meer open voor de buitenwereld;
  • stedenbouwkundig: de integratie van een kunstwerk in een specifieke stedelijke context betekent een meerwaarde voor de (landschaps)architectuur van die plaats. 

In de algemene brochure De sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar vindt u meer informatie over dit proces.  Neem ook een kijkje in de folder  en op de kaart die ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het 101e% werden uitgegeven.

Verschillende projecten vielen al in de prijzen. Dat toont aan dat ze kwaliteitsvol zijn.

Bent u een kunstenaar of een groep kunstenaars? Wilt u graag deelnemen aan dit programma? Hier vindt u het formulier om uw spontane kandidatuur in te dienen.

Collectieve ruimtes

Uit een cartografische studie is gebleken dat er in de sociale huisvestingssector 4 km² open ruimte is, een oppervlakte groter dan die van het grondgebied van 6 brusselse gemeenten. Dat grondpatrimonium biedt een enorm potentieel voor de verbetering van de levenskwaliteit en de biodiversiteit in de Brusselse wijken.

Het programma 101e% subsidieert de (her)inrichting van collectieve ruimtes in een participatief kader. Het wil de bewoners aanmoedigen om zich de gedeelde ruimtes eigen te maken, de biodiversiteit in de groene ruimtes te vergroten, stadslandbouw in het niet-bebouwde patrimonium van de OVM’s aan te moedigen, een functionele mix (voorzieningen, ...) te ontwikkelen, die is aangepast aan de werkelijke behoeften van de bewoners.

Al die projecten zetten in op de participatie van de bewoners/huurders, ofwel vooraf bij de bepaling van de behoeften, ofwel bij het ontwerp van het project ofwel achteraf voor de activering van de collectieve ruimte of zelfs voor het (mede)beheer ervan.

Ze hebben betrekking op binnen- of buitenruimtes die toegankelijk zijn voor een gemeenschap van sociale huurders en die ten minste één van de volgende thema’s omvatten: 

  • een ontmoetingsplaats die de cohesie en de levenskwaliteit in de buurt bevordert;
  • een inclusieve ruimte die de diversiteit (gender, generatie, afkomst en sociale situatie, personen met een handicap,...) en de sociale interactiviteit bevordert;
  • een ruimte die de functionele mix en de ontsluiting bevordert;
  • een gemeenschapsruimte voor uitwisseling, samenwerking, voedselproductie, die de empowerment (ontwikkeling van het handelingsvermogen) van sociale huurders en het leren van nieuwe vaardigheden ondersteunt;
  • een recreatie- of sportruimte die ontspanning, vermaak en beweging bevordert, en daarmee het welzijn en de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners;
  • een groene ruimte die ecosysteemdiensten biedt om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan en die de bewoners helpt om het evenwicht in hun omgeving te bewaren;
  • zachte mobiliteit die langzame, veilige en autovrije verplaatsingen in de wijken aanmoedigt.

Technische documenten voor collectieve ruimtes

Back to top