Woning voor bescheiden en middeninkomens

Sinds 1 maart 2018 kunnen de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) drie woningtypes verhuren :

  • sociale woningen,
  • woningen voor bescheiden inkomens en
  • woningen voor middeninkomens.

De OVM’s mogen een beperkt aantal woningen voor bescheiden en middeninkomens verhuren.

Ligging van woningen voor bescheiden en middeninkomens

Momenteel zijn er 3 OVM’s met huurwoningen voor bescheiden en middeninkomens. Het betreft:

  • De Moderne Woning : 30 woningen voor middeninkomens in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe  (project Stokkel)
  • Lakense Haard: 30 woningen voor bescheiden inkomens in de gemeente Laken (project Modelwijk 20)
  • Molenbeekse Woningen: 35 woningen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek die bestemd kunnen worden als woningen voor bescheiden inkomens of als woningen voor middeninkomens (project Lavoisier)

 

Kandidaat-huurder voor de woning voor bescheiden of middeninkomens

De persoon of personen die een aanvraag indienen met het oog op het huren van een woning van een OVM.

Inschrijving voor woning voor bescheiden of middeninkomens

Een kandidaat-huurder kan zich slechts opgeven voor één woningcategorie:

  • ofwel voor een sociale woning;
  • ofwel voor een woning voor bescheiden inkomens;
  • ofwel voor een woning voor middeninkomens.

De keuze van de woningcategorie wordt bepaald in functie van het inkomen van de kandidaat-huurder.

Hoe inschrijven voor een woning voor bescheiden of middeninkomens?

Om zich als kandidaat-huurder in te schrijven voor een woning voor bescheiden of middeninkomens moet het inschrijvingsformulier worden ingevuld.  Er is slechts één formulier voor de 3 categorieën. Klik hier voor meer info.

Afhankelijk van het inkomen van de kandidaat-huurder brengt de referentiemaatschappij (OVM) de aanvraag in de juiste woningcategorie onder (sociale woning, woning voor bescheiden inkomens of woning voor middeninkomens).

 

Ontdek de animatievideo "Zich inschrijven voor een woning bij een OVM".

Toelatingsvoorwaarden voor een woning voor bescheiden of middeninkomens

De toelatingsvoorwaarden voor woningen voor bescheiden of middeninkomens zijn dezelfde als deze voor sociale woningen behalve wat het inkomen van de kandidaat-huurder betreft.

De inkomensvoorwaarde om zich in te schrijven voor een woning voor bescheiden inkomens of een woning voor middeninkomens is met andere woorden verschillend.

Inkomensvoorwaarden voor een woning voor bescheiden of middeninkomens 

Voor een woning voor bescheiden inkomens moeten de netto belastbare inkomsten van het gezin, afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich situeren tussen 100 en 150% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

Maximum toegelaten inkomen voor een woning voor  bescheiden inkomens (in €) - 2021

Aantal kinderen ten laste Alleenstaande Gezin met een inkomen Gezin met 2 of meer inkomens
0

Minimum 23.525,32
Maximum 35.287,97

Minimum 26.139,26
Maximum 39.208,88

Minimum 29.873,48
Maximum 44.810,21

 

1 /

Minimum 28.379,76
Maximum 42.569,63

Minimum 32.113,98
Maximum 48.170,96

2 /

Minimum 30.620,26
Maximum 45.930,38

Minimum 34.354,48
Maximum 51.531,71

3 /

Minimum 32.860,76
Maximum 49.291,13

Minimum 36.594,98
Maximum 54.892,46

4 /

Minimum 35.101,26
Maximum 52.651,88

Minimum 38.835,48
Maximum 58.253,21

5 /

Minimum 37.341,76
Maximum 56.012,63

Minimum 41.075,98
Maximum 61.613,96

6 /

Minimum 39.582,26
Maximum 59.373,38

Minimum 43.316,48
Maximum 64.974,71

Opgelet: een kind erkend als gehandicapt = 2 kinderen ten laste.

Voor een woning voor middeninkomens moeten de netto belastbare inkomsten van het gezin, afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich situeren tussen 150 en 200% van het toelatingsplafond dat voor sociale woningen geldt.

Maximum toegelaten inkomen voor een woning voor middeninkomens (in euro) - 2021

Aantal kinderen ten laste Alleenstaande

Gezin met een inkomen

Gezin met 2 of meer inkomens
0 Minimum 35.287,98
Maximum 47.050,62
Minimum 39.208,89
Maximum 52.278,50
Minimum 44.810,22
Maximum 59.746,94
1 / Minimum 42.569,64
Maximum 56.759,50
Minimum 48.170,97
Maximum 64.227,94
2 / Minimum 45.930,39
Maximum 61.240,50
Minimum 51.531,72
Maximum 68.708,94
3 / Minimum 49.291,14
Maximum 65.721,50
Minimum 54.892,47
Maximum 73.189,94
4 / Minimum 52.651,89
Maximum 70.202,50
Minimum 58.253,22
Maximum 77.670,94
5 / Minimum 56.012,64
Maximum 74.683,50
Minimum 61.613,97
Maximum 82.151,94
6 / Minimum 59.373,39
Maximum 79.164,50
Minimum 64.974,72
Maximum 86.632,94
Opgelet: een kind erkend als gehandicapt = 2 kinderen ten laste.

Opmerking: Vraag gerust inlichtingen bij de BGHM of bij een OVM als u meerderjarige personen met een erkende handicap ten laste hebt.
 

Toewijzing van een woning voor bescheiden of middeninkomens 

De voorkeurrechten bepalen welke plaats u krijgt op de wachtlijsten van de OVM’s waarbij u zich hebt ingeschreven.

Wanneer u bovenaan de lijst met kandidaat-huurders staat, zal de OVM met u contact opnemen om u een aangepaste woning voor te stellen. Klik hier voor meer informatie over de toewijzing van woningen.

Voor de woningen voor bescheiden en middeninkomens kan er geen woning bekomen worden via een afwijking wegens dringende en uitzonderlijke omstandigheden!

Als u een woning voor bescheiden inkomens weigert, bestaat het gevaar dat uw kandidatuur bij alle OVM’s wordt geschrapt (zie « Weigering van een woning » op de pagina « Toewijzing »).

Uitzondering : de weigering van een woning voor middeninkomens door de kandidaat-huurder heeft niet tot gevolg dat de kandidatuur wordt geschrapt.

Voor de mutatie van een onaangepaste woning naar een aangepaste woning kan u de categorie « Mutaties » op de pagina « Toewijzing » raadplegen.

Opgelet : via mutatie kan er niet van woningcategorie worden veranderd !
 

Huurders van een woning voor bescheiden of middeninkomens

De huurder(s) is/zijn de perso(o)n(en) die een gezin vormen of er deel van uitmaken en die een huurcontract met de OVM (openbare vastgoedmaatschappij) sluiten.

Huurcontract voor een woning voor bescheiden of middeninkomens 

Hoe huurder worden van een woning voor bescheiden of middeninkomens ?

Om een woning voor bescheiden of middeninkomens te kunnen huren, moet u zich eerst inschrijven bij een OVM (openbare vastgoedmaatschappij). Die OVM zal u een woning toewijzen en met haar ondertekent u een huurcontract.

Welk type contract voor een woning voor bescheiden of middeninkomens ?

Er bestaan twee verschillende types huurcontracten. Deze zijn identiek voor alle OVM’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een huurcontract van bepaalde duur van 9 jaar, dat per periode van 3 jaar kan worden verlengd. Huurders met een gezinslid dat erkend is als persoon met een handicap of dat ouder is dan 65, krijgen een contract van onbepaalde duur.
 

Huurprijs van woning voor bescheiden of middeninkomens 

De huurprijs van een woning voor bescheiden of middeninkomens is niet afhankelijk van het inkomen en evolueert niet mee met het inkomen.

De huurprijs van de woning voor bescheiden inkomens

De huurprijs is in principe gelijk aan het bedrag dat door de sociale verhuurkantoren (SVK’s) wordt gevraagd voor huurders waarvan het inkomen hoger is dan het toelatingsinkomen voor een sociale woning.  Hieronder een overzicht van de bedragen die per woningtype worden toegepast:

Studio €418,05
App. 1 slpk

€485,41

App. 2 slpk €560,89
App. 3 slpk €681,66
App. 4 slpk €803,59
App. 5 slpk. en meer €1.006,81
Huis 2 slpk €681,66
Maison 3 slpk

€803,59

Maison 4 slpk en meer €1.006,81

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand augustus (indexering 2021: 1,04 %).

Wat de huurtoeslagen betreft, kunnen verschillende situaties ervoor zorgen dat uw huurprijs hoger zal liggen dan de bovenvermelde bedragen. Om te ontdekken welke deze toeslagen zijn, ga naar de pagina « Huurprijs », categorie « Kan de huurprijs verhoogd worden ? ».

Voor de woningen voor bescheiden inkomens moeten er daarentegen geen maandelijkse solidariteitsbijdragen worden betaald.

De huurprijs van de woning voor middeninkomens

De huurprijs moet in principe begrepen zijn tussen de huurprijs die van toepassing is op een woning voor bescheiden inkomens en 6,5% van de kostprijs van de woning.

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand augustus (indexering 2021 : 1,04 %)

Wat de huurtoeslagen betreft, kunnen verschillende situaties ervoor zorgen dat uw huurprijs hoger zal liggen dan de bovenvermelde bedragen. Om te na te gaan welke deze toeslagen zijn, ga naar de pagina « Huurprijs », categorie « Kan de huurprijs verhoogd worden ? ».

Voor de woningen voor middeninkomens moeten er daarentegen geen maandelijkse solidariteitsbijdragen worden betaald.
 

Huurlasten van een woning voor bescheiden of middeninkomens 

De huurlasten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.  De verschillende lasten en de wijze waarop zij onder de verschillende huurders worden verdeeld, worden geregeld door de artikelen 15 e.v. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.

Zij omvatten alle uitgaven die verband houden met het gebruik van de woning en worden onder de huurders verdeeld.

De huurlasten worden op een andere rekening gestort dan uw huurprijs aangezien zij dienen om de kosten te betalen die verband houden met onderhoud, reinigingswerken, huisvuilophaling, verwarming, enz.

Dit betekent dat u elke maand wordt gevraagd uw huurlasten vooraf te betalen, in de vorm van provisies.

Eén keer per jaar wordt er een afrekening gemaakt. Vervolgens hebt u gedurende 1 maand het recht om, mits de bepalingen waarin de reglementering voorziet worden nageleefd, kennis te nemen van deze afrekening.

Huurwaarborg voor een woning voor bescheiden of middeninkomens 

Om een woning voor bescheiden of middeninkomens te kunnen huren, moet u, vooraleer u de woning betrekt, een huurwaarborg storten.

De huurwaarborg wordt geregeld door de artikelen 13 en 14 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 en door artikel 23 van het type-huurcontract. Die tekst bepaalt dat er 3 vormen van huurwaarborgen zijn. U moet dan beslissen welk model voor u het best geschikt is.

enlightened Opgelet: Voor de woningen voor bescheiden en middeninkomens bestaan er geen minimum- en maximumbedragen voor de huurwaarborg
 

Een andere bijzondere vorm van huurwaarborg

Net zoals voor de sociale woningen bestaat er bij de coöperatieve huurdersvennootschappen ook een vierde huurwaarborgformule voor de woningen voor bescheiden of middeninkomens.

Deze formule betreft dus enkel de huurders die bij een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over maatschappelijke aandelen beschikken.

Als hun OVM ermee akkoord gaat, mogen deze huurders hun maatschappelijke aandelen als huurwaarborg gebruiken.

Klacht over een woning voor bescheiden of middeninkomens 

De procedure voor klachten/beroepen bepaald in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode is van toepassing voor de woningen voor bescheiden of middeninkomens die door een OVM worden verhuurd.